top of page

PRIVACYBELEID

 

Vrije Voeten respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke informatie die u mij verstrekt altijd vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

 

Uw Gegevens

Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leg ik uw contactgegevens en medische gegevens vast. Ik doe dit in lijn met de Wet op

de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat ik uw gegevens alleen gebruik voor het verlenen van medische zorg, de bijbehorende administratie en medisch wetenschappelijk onderzoek (geanonimiseerd), om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen in uw zorgaanbod en dat ik uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.
Ik bewaar uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren.

Ik neem andere medische informatie (bijvoorbeeld informatie van uw huisarts) op in uw dossier voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is.
Als zorgaanbieder ben ik verplicht het BSN te registreren en uw identiteit vast te stellen. Dit staat in de Wet Gebruik Burgerservicenummer

in de Zorg. Het BSN wordt gebruikt bij de facturatie en bij medische correspondentie.
U heeft recht op inzage, het aanpassen van gegevens, het verwijderen van gegevens uit uw dossier en op dataportabiliteit.

 

Uitwisseling van uw gegevens

Alleen met uw toestemming wissel ik gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten en pedicures.

Dit doe ik via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Ik raadpleeg uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van

mijn werkzaamheden. Om de kwaliteit van mijn dienstverlening te bewaken en te verbeteren, neem ik telefoongesprekken op.

Deze gesprekken worden na 12 maanden verwijderd.

 

Bescherming van uw gegevens

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik of klachten over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neem dan contact op met mij.

Mocht u er met mij niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ik heb ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van mijn informatievoorziening en software. Ik heb deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan meld ik dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer naar andere zorgverleners) zorg ik ervoor dat uw

privacy-rechten worden gewaarborgd in een verwerkersovereenkomst.

bottom of page